TIETOSUOJASELOSTE

1. Rekisterinpitäjä

Mieli Suomen Mielenterveys ry, Maistraatinportti 4 A, 00240 HELSINKI

2. Rekisteriasioita hoitava henkilö

Jouni Ryhänen, p. 040 533 5353, jouni.ryhanen@mieli.fi

3. Tietosuojavastaava

Eeva Saarits, p. 040 486 6646, eeva.saarits@mieli.fi

4. Käsittelijä

Oy Tawasta OS Technologies Ltd.
PL 82 (Kasarmikatu 15 B)
13100 Hämeenlinna
010 281 8000
info@tawasta.fi

5. Rekisterin nimi

Mieli.futural.fi - MIELI ry:n toiminnanohjausjärjestelmän käyttäjärekisteri, jonka käyttötarkoituksia ovat jäsenrekisteröinti, markkinoinnin, myynnin ja laskutuksen hallinnointi, käyttäjien oppimisen ja osaamisen rekisteröinti ja tukipalvelujen käyttö.

6. Henkilötietojen käyttötarkoitus

Jäsenyyksien rekisteröinti, myyntitapahtumien ja laskutuksen rekisteröinti, oppimisen ja osaamisen rekisteröinti, markkinointiviestintä ja verkkoympäristön palvelun tarjoaminen käyttäjille

7. Rekisterin sisältämät tiedot

Rekisteri sisältää käyttäjien perusyhteystietoja, kuten nimen, kotiosoitteen, puhelinnumeron, sähköpostiosoitteen, käyttäjätunnuksen, salasanan. Lisäksi käyttäjä voi tallentaa järjestelmään täydentäviä henkilötietoja kuten osaamista ja ammattitaitoa määritteleviä tietoja.

8. Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteröityä koskevat tiedot saadaan säännönmukaisesti

  • Rekisteröidyltä itseltään hänen tullessa asiakkaaksi, rekisteröityessään palvelun käyttäjäksi, rekisteröidyn käyttäessä palveluja, tai muun asiallisen yhteyden syntyessä rekisterinpitäjän ja rekisteröidyn välille
  • Kolmansilta osapuolilta soveltuvan lainsäädännön sallimissa rajoissa tässä rekisteriselosteessa kuvattuja tarkoituksia varten, esim. jäsentiedot

9. Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja siirto

Käyttäjästä ei näy henkilötietoja muille käyttäjille ilman käyttäjän suostumusta. Käyttäjä voi suostumuksellaan antaa henkilötietojaan näkyville järjestelmää käyttäville verkkosivustoille. Tietoja ei luovuteta EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

10. Tietojen poistamisen suunnitellut määräajat

Henkilötiedot poistetaan, kun niitä ei enää tarvita käyttötarkoituksen täyttämistä varten, ellei voimassa oleva lainsäädäntö määrää henkilötietojen säilytyksestä muuta.

11. Rekisterin suojauksen periaatteet

Käyttäjätietoja sisältävän järjestelmän käyttöön ovat oikeutettuja vain ne työntekijät, joilla työnsä puolesta on oikeus käsitellä käyttäjien henkilötietoja. Kullakin käyttäjällä on oma käyttäjätunnus ja salasana järjestelmään. Tiedot kerätään tietokantoihin, jotka ovat palomuurein, salasanoin ja muilla teknisillä keinoilla suojattuja.

12. Rekisteröidyn oikeudet

Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus muun muassa

  • Pyytää rekisterinpitäjältä pääsy häntä itseään koskeviin henkilötietoihin sekä oikeus pyytää kyseisten tietojen oikaisemista tai poistamista taikka käsittelyn rajoittamista tai vastustaa käsittelyä sekä oikeutta siirtää tiedot järjestelmästä toiseen
  • Niiltä osin kuin henkilötietojen käsittely perustuu rekisteröidyn suostumukseen oikeus peruuttaa suostumus milloin tahansa tämän vaikuttamatta suostumuksen perusteella ennen sen peruuttamista suoritetun käsittelyn lainmukaisuuteen
  • Tehdä valitus henkilötiedon käsittelystä valvontaviranomaiselle
  • Pyynnöt on osoitettava rekisterinpitäjälle kirjallisesti